Nasza misja

Sortowanie i kompostowanie odpadów
Odzyskiwanie surowców
Składowanie odpadów

Firma Cofinco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się sortowaniem odpadów innych niż niebezpieczne, w tym komunalnych, kompostowaniem pozostałosci po sortowni i odzyskiem surowców wtórnych takich jak papier, metale i tworzywa sztuczne oraz skladowaniem odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w naszej instalacji MBP i skladowisku w Jastrzebiu-Zdroju.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie na rzecz ochrony i odnowy składników przyrody. W zakresie naszych usług posiadamy przygotowanie do rekultywacji terenów, które realizujemy na naszym skladowisku. W ten sposob chcemy zapewnić naszym dzieciom odpowiednie warunki do ich przyszłego rozwoju w czystym i niezniszczonym środowisku.

Współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz firmami prywatnymi wprowadzając rozwiązania oparte na standardach norm ISO 9000/2001.

Ekologia
Cofinco Poland, składowanie, sortowanie i odzysk odpadów

Ekologia i ochrona środowiska

Ochrona środowiska naturalnego to szereg działań i zachowań mających na celu dążenie do prawidłowego wykorzystania zasobów środowiska. Opierają się one na sposobach efektywnego gospodarowania jego składnikami abiotycznymi i żywymi poprzez ograniczenie lub całkowite zaprzestanie ich wykorzystania. To także poszukiwanie alternatywnych źródeł wytwarzania dóbr niezbędnych dla funkcjonowania człowieka oraz odnowa i rekultywacja już wyeksploatowanych i zniszczonych zasobów.
Pojęcie ochrony środowiska pojawiło się w drugiej połowie 19 wieku wraz z gwałtownym rozrostem miast i wzrostem zanieczyszczenia wody i powietrza co było następstwem rozwoju przemysłu i zmianą sposobu wytwarzania dóbr. Od tej pory, a zwłaszcza w drugiej połowie 20 wieku wzrosła świadomość proekologiczna. Powstało szereg organizacji, instytucji i stowarzyszeń o zasięgu globalnym, państwowym i regionalnym działających na rzecz ochrony środowiska, a ekologia stała się modna. W wyniku działań rządów wielu krajów podjęto kroki w kierunku ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji naturalnych zasobów naszej planety oraz przywrócenia pewnych warunków środowiskowych.
Współcześnie dąży się głównie do odtworzenia i powtórnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych, segregacji i wtórnego odzysku surowców, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i nieniebezpiecznych. Cieszymy się, że jako Cofinco Poland Sp. z o.o., możemy aktywnie uczestniczyć w procesach proekologicznych dla zapewnienia przyszłym pokoleniom odpowiednich warunków do rozwoju.

Sortowanie, odzysk i kompostowanie

Zajmujemy się sortowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odzyskiem surowców wtórnych takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne lub przygotowujemy materiał słuzący do produkcji paliw. W ramach instalacji prowadzimy kompostownię odpadów zielonych i pozostałości po sortowaniu.

Składowanie odpadów

Zajmujemy się składowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym komunalnych, pochodzących z pozostalosci po sortowni i odzyskiwaniu surowcow.

Rekultywacja zasobów środowiska

Posiadamy przygotowanie do rekultywacji i odnawiania zasobów środowiska naturalnego, głównie terenów skażonych i zniszczonych - to nasz najistotniejszy cel. Pracujemy nad zapewnieniem naszym dzieciom odpowiednich warunków do ich przyszłego rozwoju w czystym i niezniszczonym środowisku.

Technologie i standardy

Nowoczesne, sprawdzone, wydajne i niezawodne technologie w służbie ochrony środowiska. Stosujemy tylko rozwiązania oparte o najnowsze systemy zarządzania spełniające najwyższe normy ISO 9000/2001. Nasze standardy pozwalają na utrzymanie najwyższej jakości usług. Dlatego możemy razem współpracować z poważnymi partnerami nad naszym wspólnym dobrem.